De Dordtevaar

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/optie en alle aankopen van (e-)tickets en overige producten/diensten via www.dordtevaar.nl of via de verkooppunten van de Stroper Dordt bv

1.2 Bij het kopen van een (e-)ticket of ander product/dienst bij de Dordtevaar, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De voorwaarden staan op de website van de Dordtevaar en liggen ter inzage bij restaurant de Stroper.

Betaling

2.1 Tickets voor een rondvaart worden bij restaurant de Stroper verkocht. U kunt eveneens tickets kopen via de website: www.dordtevaar.nl

2.2 De Dordtevaar behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

2.3 Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt de Dordtevaar geen enkele aansprakelijkheid.

2.4 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van de Dordtevaar de e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Gedragsregels

3.1 De Dordtevaar is gerechtigd om Cliënten die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde zaken, waaronder steigers en vaartuigen, te verwijderen.

3.2 Cliënt dient alle aanwijzingen van Amsterdam Boat Center of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.

3.3 (Huis)Dieren zijn in/op de Dordtevaar niet toegestaan.

Catering

4.1 Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door de Stroper Dordt bv.

Aansprakelijkheid

5.1 De Dordtevaar is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van Cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

5.2 De Dordtevaar is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van Cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de Dordtevaar.

5.3 Dordtevaar is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

5.4 Voor zover de Dordtevaar aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.